Pestszentlőrinc, Pestszentimre

 
 
 
 
 
 
 
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Helen Doron English oktatásban való részvételről

 

Jelen ÁSZF alkalmazásában az alábbi szavak és kifejezések az alábbi értelemmel bírnak függetlenül attól, hogy azok egyes vagy többes számban kerülnek megfogalmazásra:

Helen Doron Oktatóközpont-18. kerület (továbbiakban: Oktatóközpont) jelenti az alábbi céget:

cégnév: Profiedu Kft.

bejegyezve cégjegyzékszám alatt: 01 09 897627

székhely: 1183 Budapest, Szent Lőrinc sétány 4/D

adószám: 14297713-2-43

képviseli: Silling Veronika

Diák: az a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 2:10.§-a szerint kiskorúnak tekintendő 0-18 éves kor közötti

gyermek, aki az oktatásban részt vesz.

Törvényes Képviselő: a Diák felett szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy ennek hiányában a Diák gyámja.

Kurzus: az a Helen Doron English know-how szerint szervezett és lebonyolított iskolai rendszeren kívüli angoloktatás, melynek megszervezésére, lebonyolítására a Helen Doron Oktatóközpont-18. kerület egy adott tanév során vállalkozik.

Tanév: azon időszak, melynek időtartama alatt az angoloktatás megszervezésre és lebonyolításra kerül, mely általában egy naptári év szeptember hónapjában kezdődik (kezdő nap) és az ezt követő naptári év júniusában ér véget (befejező nap). Egy Tanév egy őszi és egy tavaszi félévre oszlik.

Szerződés: a Törvényes Képviselő és a Helen Doron Oktatóközpont-18.kerület között a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti létrejött szerződés, melynek alapján a Helen Doron Oktatóközpont-18. kerület a Diák részére képzést biztosít egy kiválasztott Kurzus keretében, míg a Törvényes Képviselő a Kurzus megszervezéséért, lebonyolításáért és a Diák Kurzuson való részvételi lehetőségének biztosításáért díjat fizet az Oktatóközpont javára.

Tandíj: a Helen Doron Oktatóközpont-18.kerület részére, egy adott Tanévre a Kurzusban való részvételért fizetendő díj.

Bevezető rendelkezések

 1. A Tanév pontos időpontja (kezdő napja és befejező napja), időtartama, a képzés díja, helyszíne és az Oktatóközpont elérhetősége a www.gyereknyelviskola.hu honlapon is feltüntetésre kerül.
 2. Egy Tanévben a Kurzusban való részvételre a szerződés a Helen Doron Oktatóközpont-18.kerület és a Törvényes Képviselő között az elektronikusan kitölthető „Beiratkozás 2022-23 tanévre”, vagyis Beiratkozási lap, a Törvényes Képviselő általi kitöltésével és elküldésével jön létre.
 3. A Beiratkozási lap kitöltésével a Törvényes Képviselő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Beiratkozási lap kitöltése részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. Az elküldés előtt a Törvényes Képviselő köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseit, – mely többek közt tartalmazza az adatvédelmi tájékoztatót is – elolvasni és annak elfogadásáról a Beiratkozási lap felületén a megfelelő helyen nyilatkozni.

A Beiratkozási lap kitöltése, elküldése, a Tanév teljes díjának, vagy a Tanév díját 10 részletre bontva az első részlet díjának és a Tananyagcsomag díjának egyidejű befizetése szükséges ahhoz, hogy a Diák a tanfolyamon részt vehessen.

Régi – a 2021/22-es tanév során az oktatásban részt vett – Diák esetében a 2022/23-as tanévre való beiratkozáshoz az elektronikus Beiratkozási lap kitöltése, annak elküldése, és a regisztrációs díj (4.000 Ft) befizetése szükséges.

 • Tananyag és tanfolyam biztosítása

A Helen Doron Oktatóközpont-18.kerület a Diák számára a Helen Doron English módszerrel speciális taneszköz csomagot biztosít, amely tanfolyamtól függően tankönyveket, munkafüzeteket, letölthető hanganyagokat és/vagy videóanyagokat, – együtt a továbbiakban Tananyagcsomag – illetve egyes esetekben- ezekhez való online hozzáférést tartalmaz, és személyes oktatás nyújt a Diák számára.

A Tananyagcsomag – amelynek megvásárlása a tanfolyam megkezdésének feltétele – minden eleme védett, így azok másolása, átruházása, vagy megosztása részben és egészben is tilos, büntetőjogi felelősséget von maga után. A Tananyagcsomag díja egyszeri díj, mely az adott Kurzus teljes időtartamára biztosítja a Kurzus elsajátításához szükséges ismereteket a Diák számára. A befizetést követően az Oktatóközpont a Tananyagcsomagot maximum 6 héten belül a Diák rendelkezésére bocsátja. A Tananyagcsomag, vagy egy részének elvesztése esetén az Oktatóközpont ingyenes pótlást nem biztosít, azonban térítés ellenében annak részei pótolhatók.

 • A hanganyag hallgatásának szükségessége

A Törvényes Képviselőnek biztosítani kell, hogy a Kurzus időtartama alatt a Diáknak naponta kétszer alkalma legyen az éppen aktuális hanganyag passzív meghallgatására, mivel a hanganyag napi meghallgatása a módszer fontos eleme. A tananyag részben, vagy egészben való magyarra fordítása nem része a módszernek, ez sem az órán, sem otthon nem szükséges.

 • A Kurzus és Tanév időtartama

A Diák egy adott Tanévre iratkozik be, mely 10 hónap. A Kurzusok időtartama 12-14 hónap, melyek adott esetben átnyúlnak a következő tanévre is. A Kurzusokhoz Tanév közben is lehet csatlakozni, de ezt minden esetben az Oktatóközpont vezetője hagyja jóvá, külön gondot fordítva arra, hogy a Diák tudásszintje illeszkedjen a befogadó csoport szintjéhez. Tanév közbeni csatlakozás esetén a Tanév időtartama a beiratkozás naptári idejétől függően kevesebb, mint 10 hónap.

Minden Tanév 40 foglalkozást jelent, melyek Kurzustól függően lehetnek 45, 60, 75 és 90 percesek.

A tanfolyamok az iskolai oktatási rendhez igazodva, valamint az általános munkaszüneti napok figyelembevételével kerülnek megszervezésre.

Munkaszüneti napokon nincsenek foglalkozások. Szombati napokon, iskolai szünetekben a tanév rendjétől függően lehetnek foglalkozások, de ezek már a Tanév első hónapjában (szeptemberben) kiadott tanfolyamnaptárban fel vannak tüntetve.

 • Az oktatás, a Kurzus helyszíne

A Kurzusok az alábbi címen kerülnek megtartásra: 1183 Budapest, Szent Lőrint sétány. 4/D

A Kurzus időtartama alatt annak helyszíne indokolt esetben változhat, amelyről az Oktatóközpont vezetője tájékoztatja a Diák Törvényes Képviselőjét. A helyszín változása nem alapozza meg a tanfolyam felmondását.

A Helen Doron Oktatóközpont-18.kerület és a képviseletében eljáró munkatársak a Kurzus ideje alatt a tőlük elvárható valamennyi intézkedést és cselekményt megteszi a Kurzus biztonságos és jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása érdekében. Az Oktatóközpont és a képviseletükben eljáró oktatók a tőlük elvárható módon mindent megtesznek a Kurzus magas színvonalon történő megszervezéséért és lebonyolításáért.

Ha a Törvényes Képviselő úgy rendelkezik és a Beiratkozási lapon ezt feltünteti, a 12 éven felüli Diák a Kurzus tanóráját önállóan hagyhatja el a Kurzus tanórájának befejezését követően. Egyéb esetben a Diákot kizárólag a Diák Törvényes Képviselője vagy a Beiratkozási lapon megjelölt más nagykorú, cselekvőképes személy viheti el a Kurzus tanórájának befejezését követően.

A foglalkozások előtt és után a Diák felügyeletét a Törvényes Képviselő látja el. A tanórán kívüli időszakban a tanár, és az Oktatóközpont egyéb alkalmazottai a Diák felügyeletének hiányáért nem vonhatók felelősségre.

A Kurzus helyszínén, a tanórákon értékes tárgyak, készpénz megőrzésére nincs lehetőség, így azok biztonságáért az Oktatóközpont felelősséget nem vállal.

Vészhelyzet, egészségügyi vészhelyzet idején az Oktatóközpont a Kurzus tanóráit online felületen folytatja tovább, amiről a Diákot és Törvényes Képviselőjét időben és a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel tájékoztatja. Az online tanórákra való áttérés döntési jogát az Oktatóközpont a vészhelyzet mérlegelésével, annak hivatalos kihirdetése előtt is fenntartja.

Az online tanórákhoz a Diák számára az oktatáshoz szükséges tárgyi/technikai eszközöket a Törvényes Képviselőnek kell biztosítania.

Használatukhoz elsajátításához lehetőségeihez mérten az Oktatóközpont, ha a Törvényes Képviselő szeretné és ezt jelzi, segítséget biztosít.

 • Hiányzások kezelése.

A tanár hiányzása esetén az Oktatóközpont helyettesítő tanárról gondoskodik, vagy ha ez nem megoldható, úgy a tanárral egy külön egyeztetett időpontban pótóra tartására kerül sor. A foglalkozás elmaradása esetén az Oktatóközpont minden tőle telhetőt megtesz, hogy a Törvényes Képviselőt időben tájékoztassa a foglalkozás elmaradásáról.

Kérjük, beteg Diákkal (köhögő, lázas, fertőző betegségben szenved stb.) ne látogassák az órákat!

Kérjük, beteg kísérő (szülő, nagyszülő, testvér stb.) ne tartózkodjon az iskola területén!

A Diák (vagy kísérője) betegsége esetén lehetőség van az órák pótlására egy azonos szintű csoportban, ha a Diák Törvényes Képviselője a hiányzásról azt még az adott foglalkozás megkezdése előtt tájékoztatja az Oktatóközpontot. A tájékoztatás történhet sms-ben, e-mailben, Facebook-üzenetben, az Oktatóközpont ezen elérhetőségein keresztül. Ennek hiányában az Oktatóközpont nem biztosít a Diák számára pótóra lehetőséget. A pótórán való részvételhez minden esetben az Oktatóközponttal történő előzetes egyeztetés szükséges. A pótórát a hiányzást követő hónap utolsó napjáig lehet pótolni,

A pótlásról a Törvényes Képviselőnek kötelessége gondoskodni, amennyiben nem tudja megoldani a pótlást, tudomásul veszi, hogy az elmulasztott órák után a befizetett díjat sem részben, sem egészben az Oktatóközpont nem tudja sem visszafizetni, sem jóváírni. Az órán való részvétel elmulasztása a tandíj fizetési kötelezettsége alól nem mentesít.

A Diák saját óráján való részvétel nem minősül pótórának. A pótórát legkésőbb a hiányzást követő hónap végéig, a júniusi hiányzásokat pedig a következő tanév szeptember végéig lehet pótolni.

Ha egy pótórára bejelentkeztek, de nem jelennek meg, akkor a pótórát felhasználtnak tekintjük.

Amennyiben a hiányzás időtartama meghaladja azt a megengedett időt, amely idő után a gyermek még folytatni tudja a tanfolyamot a megkezdett csoporttal, úgy az Oktatóközpont vezetőjével történő előzetes egyeztetés szükséges a tanfolyam folytatásához. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a tanfolyamot tartó nyelvtanár a Diák szintjének megfelelő másik csoportot jelöl meg a folytatáshoz, vagy felzárkóztatás céljából pótóra időpontokat jelöl ki.

Magánóra esetén a foglalkozás kezdete előtt 24 órával más, az Oktatóközponttal egyeztetett időpontra áttehető. Ha ez idő után kerül lemondásra, az Oktatóközpont az órát lejártnak tekinti, díját nem tudja sem visszafizetni, sem jóváírni. Ez esetben az órán való részvétel elmulasztása a tandíj fizetési kötelezettség alól nem mentesít. A magánórára járó Diák Törvényes Képviselője a hiányzásról azt még az adott foglalkozás megkezdése előtt tájékoztatja az Oktatóközpontot, pótórára, vagyis egy azonos szintű csoportos foglalkozáson vehet rész előre egyeztetett időpontban.

 • A 2022/23-as tanév díjai

Egy Helen Doron English kurzushoz (10-12 hónap) tartozó tananyagcsomag díja: 29.500 Ft

A nyelvvizsgafelkészítő csoportok tankönyvárai szinttől és vizsgától függően ettől eltérőek lehetnek.

A tanfolyam- és tananyagcsomag díjak egy adott Tanév alatt legfeljebb egy esetben változhatnak, azonban annak mértéke nem haladhatja meg a 15%-ot.

A táblázatokban feltüntetett árak bruttó árak és forintban értendők.

Egy tanév tandíja (10 hónap/40 óra) (Ft/tanév/diák) Egy összegben fizetve 5% kedvezménnyel (Ft/tanév/diák) 10 részletben fizetve (Ft/hó/diák)
heti 1×45 perc 159.000 151.000 15.900
heti 1×60 perc 212.000 201.400 21.200
heti 1×75 perc 265.000 251.800 26.500
heti 1×90 perc 318.000 302.100 31.800
Egy tanév díja (10 hónap/40 óra)    ÖREG DIÁK – , vagy TESTVÉR KEDVEZMÉNNYEL (Ft/tanév/diák) Egy összegben fizetve 5% kedvezménnyel (Ft/tanév/diák) 10 részletben fizetve (Ft/hó/diák)
heti 1×45 perc 151.000 143.500 15.100
heti 1×60 perc 201.400 191.300 20.100
heti 1×75 perc 251.700 239.100 25.200
heti 1×90 perc 302.100 287.000 30.200
Egy tanévre vonatkozó kurzusdíj (10 hónap/40 óra)                                NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNNYEL (Ft/tanév/diák) Egy összegben fizetve (Ft/tanév/diák) 10 részletben fizetve (Ft/hó/diák)
heti 1×45 perc 127.200 127.200 12.700
heti 1×60 perc 169.600 169.600 17.000
heti 1×75 perc 212.000 212.000 21.200
heti 1×90 perc 254.400 254.400 25.400
 
Magánóra díjak (Ft/alkalom/diák)
45 perc 5.200
60 perc 6.900
90 perc 10.300

A tandíjat abban az esetben is meg kell fizetni, ha a Diák hiányzik (pl. megbetegedés), mert hiányzás esetére az Oktatóközpont a tananyag pótlására megfelelő időt biztosít.

A tanfolyamdíj díjának fizetése az alábbiak szerint esedékes:

a.) egy összegben történő befizetés esetén: a Tanév első napját megelőző napig

b.) egy összegben történő befizetés és Tanév közbeni beiratkozás esetén: az első foglalkozás napját megelőző napig

c.) a Tanév során 10 részletben történő részletfizetés készpénzben, vagy banki utalással történő fizetése esetén: a tárgyhót megelőző hónap utolsó foglalkozásának napja (tanfolyamnaptárban piros számmal jelölve)

A Kurzus díjának befizetéséhez szükséges adatok:

Banki átutalás esetén:

Bankszámla tulajdonos: Profiedu Kft.

Bankszámla száma: 1040-1024-5052-6977-7451-1014

Megjegyzés rovatban feltüntetni:

 • Beiratkozás és éves tandíj fizetése esetén: a gyermek nevét
 • Éves tandíj részletének fizetésekor: a gyermek nevét, a fizetett hónapot és melyik csoportba jár.

Pl.: Példa Anna, március, K17Cs.  (kedd 17 óra ’Tanár neve pl: Csilla’ rövidítése)

Készpénzes befizetés esetén:

Az Oktatóközpont irodájának címe: 1183 Budapest, Szent Lőrinc sétány 4/D.

Az iroda nyitva tartása: a www.gyereknyelviskola.hu oldalon feltüntetett nyitva tartási időben.

A Kurzus díjából az Oktatóközpont a jelen ÁSZF szerint kedvezményt biztosíthat. A Helen Doron Oktatóközpont-18.kerület önállóan dönti el, hogy az egyes kedvezményfajták közül melyiket és milyen mértékben biztosítja.

7.) Kedvezmények

Az Oktatóközpont az alábbi négy eltérő kedvezmény típust határozza meg:

(a) Öreg Diák kedvezmény

(b) Testvér kedvezmény

(c) Egyösszegű befizetés

(d) Egyéb kedvezmények

Öreg Diák kedvezmény

Öreg Diák kedvezményre az a Diák jogosult, aki 2015 augusztus 31. óta megszakítás nélkül (2015.08.31. óta minden tanév minden 10 hónapja alatt) az Oktatóközpont diákja.

Az Öreg Diák kedvezmény mértéke a Kurzus díjának 5%-a.

Magánórák esetében az Öreg Diák kedvezmény nem vehető igénybe.

Testvér kedvezmény

Testvér kedvezményre jogosult az a Diák, akinek már legalább egy testvére az adott Tanévben az Oktatóközpont Diákja.

Testvéreknek minősülnek azok a Diákok, akiknek egymással közös háztartásban élnek lakcímkártyájukba bejegyzett állandó lakcímük szerint.

A Testvér kedvezmény a már beiratkozott Diák és annak testvérét illeti meg az adott tanév végéig.

A Testvér kedvezmény mértéke a Kurzus díjából:

 • egy testvér esetén: 5 % (Diák 5%, Diák testvére 5%)
 • két testvér esetén (Nagycsaládos kedvezmény): 5% és 20% (Diák 5%, Diák első testvére 5%, Diák második testvére 20%)
 • három, vagy több testvér esetén (Nagycsaládos kedvezmény): 5% és minden további testvérnek 20 % (Diák 5%, Diák első testvére 5%, Diák minden további testvére 20%)

Magánórák esetében a Testvér kedvezmény nem vehető igénybe.

A tanév díjának egy összegben történő befizetése

Amennyiben egy Tanév tanfolyamdíja egy összegben kerül kifizetésre, úgy a díja az alábbi mértékkel csökken:

egy teljes Tanév (10 hónap) díjának egyösszegű megfizetése esetén, a teljes díj 5% -al, illetve más egyéb kedvezmények igénybevétele esetén a már megállapított kedvezményes ár 5% -val.

Magánórák esetében az egy összegben történő befizetés után járó kedvezmény nem vehető igénybe.

Egyéb kedvezmények:

 • Ösztöndíj kedvezmény – az Oktatóközpont egy arra rászoruló 18. kerületben élő, itt állandó lakcímmel rendelkező Diák részére adhatja.
 • Promócióhoz kapcsolódó kedvezmények (új beiratkozó kedvezmény, akciókhoz kapcsolódó kedvezmény, esemény/verseny nyertes kedvezménye)

Az Egyéb kedvezmény mértéke: 5%-100% közé eshet.

Kedvezmények összevonása

Az Öreg Diák-, Testvér-, és Nagycsaládos kedvezmény egymással nem összevonható.

Az egy összegben történő fizetés esetére járó kedvezmény összevonható az egyéb jogcímen járó bármely kedvezménnyel -kivéve a Nagycsaládos kedvezményt- de nem haladhatja meg a teljes ár 20%-át.

Részletfizetés

A Tanév díja fizethető a Tanév időtartamához igazodó 10 részletben. Ez esetben a díjfizetés esedékessége az adott hónapot megelőző hónap utolsó tanfolyami napja (A tanfolyamnaptáron piros számmal jelölve).

A díjfizetés határidejének elmulasztása esetén a kedvezmények elvesznek és a teljes, kedvezmény nélküli díj fizetendő. A részletfizetés határidejének elmulasztása esetén a Képzésen való részvétel nem, vagy csak az Oktatóközpont-vezető hozzájárulásával lehetséges.

8.) A Szerződés időtartama és felmondása

A jelen ÁSZF szerint létrejött Szerződés – ha a jelen ÁSZF alapján a Szerződés korábban nem szűnik meg – az adott Tanév befejező napjáig jön létre. A Szerződés megszűnése ellenére egyes jogok illetőleg kötelezettségek, azok jellegénél fogva, a Szerződés megszűnését követően továbbra is gyakorolhatók, illetőleg teljesítendők (pl. felvételek felhasználása).

A Diák Törvényes képviselője a Szerződést jogosult írásban felmondani a Tanév során, indokolás nélkül, a Tanév valamely naptári hónapjának utolsó napjára, mely esetben a Szerződés a felmondás közlésének naptári hónapjának utolsó napjával megszűnik. Részletfizetés esetén a felmondás naptári hónapjára járó tandíj az Oktatóközpontot megilleti, annak visszatérítésére nem köteles függetlenül attól, hogy a Diák a felmondás hónapjában a tanórákon részben vagy egészben részt vett-e.

A Tandíj egyösszegben történő megfizetése esetén a Diák a Felmondás naptári hónapja utáni, a tanév alatt megadott teljes kedvezménnyel csökkentett részének visszatérítésére jogosult.

Az Oktatóközpont jogosult a Szerződés felmondására abban az esetben, ha a tanfolyami csoportban résztvevők száma 3 vagy 3 fő alá csökken, vagy valamely nem várt ok következtében egy adott Kurzus megrendezése meghiúsul. Ebben az esetben az Oktatóközpont kizárólag a már befizetett Kurzus díjat köteles visszatéríteni, egyéb fizetések teljesítésére semmilyen jogcímen nem köteles.

9.) Adatvédelmi rendelkezések:

A Beiratkozási lap kitöltésével és a Helen Doron Oktatóközpont-18.kerület részére elektronikus úton való megküldésével a Törvényes Képviselő, tudomásul veszi és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Diák és a Törvényes Képviselője a Beiratkozási lapon megadott valamennyi személyes adata

 • az Oktatóközpont részére válik hozzáférhetővé, amely azokat marketing célból összegyűjtheti,

feldolgozhatja és ugyancsak marketing célokból felhasználhatja; továbbá

 • az Oktatóközpont a Kurzus sikeres szervezése érdekében, így elsődlegesen annak biztonságos lebonyolításához, az oktatási és egyéb programok összeállításhoz, a Kurzus díj számlázásához feldolgozhat és felhasználhat.

Az Oktatóközpont adatkezelési műveletei: a személyes adatok gyűjtése a jelentkezési lapok alapján, az abban foglalt adatok rögzítése, tanfolyamok szerinti tagolás, tárolás, lekérdezés, betekintés, csoportok kialakítása érdekében történő felhasználás, tanfolyamok, és tudásszint szerinti összehangolás, vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés és megsemmisítés.

A személyes adatok nyilvántartása a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséig, de legfeljebb az adatkezelési cél megvalósulásáig történik.

A Beiratkozási lapon megadott személyes adatok törlését a bp18@gyerekangol.hu e-mail címre

küldött elektronikus üzenet útján kérheti a Törvényes Képviselő.

Az adatok kezelésével, illetve azok feldolgozásával kapcsolatos jogok gyakorlása, illetve a panaszok megtétele az Oktatóközpont vezetőjénél van lehetőség. (Silling Veronika, cím: 1183 Budapest, Szent Lőrinc sétány 4/D. fsz., tel: +36 20 339 4744)

Jogsérelem esetén az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c; ugyfelszolgalat@naih.hu +36-1-391-1400), illetőleg az illetékes bírósághoz fordulhat.

A Diák egészségi állapotával kapcsolatban a személyes adatok megadásának jogcíme a Törvényes Képviselő adatvédelmi tájékoztatásán alapuló önkéntes és bármikor indokolás nélkül visszavonható hozzájárulása. Ezekre az adatokra akkor lehet szükség, ha a Diák egészségi állapotának ismerete a Diák tanítása során feltétlenül szükséges, biztonságos felügyeletét érintheti. Ilyen körülmények lehetnek, ha a Diák:

a.)  rendszeresen valamely gyógyszert szed, illetve, ha a gyógyszer szedését ellenőrizni kell;

b.) valamely gyógyszerre, ételre, vagy más anyagra, állatra stb. allergiás;

c.) bizonyos tevékenységeket valamely okból nem folytathat, nem gyakorolhat;

d.) étel, illetve ital érzékenysége áll fenn;

e.) szervi, vagy pszichológiai okok miatt magatartási, viselkedési problémákkal küzd;

f.) a Kurzus valamely programján, eseményén valamely okból nem vehet részt.

Az ilyen adatokat az Oktatóközpont a Törvényes Képviselő hozzájárulásának visszavonása esetén azonnal törli, illetve megsemmisíti. A hozzájárulás visszavonása az addigi adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

A tájékoztatás elmulasztásából eredő valamennyi kárért és esetleges egyéb hátrányokért a Törvényes Képviselő a felelős.

Egyéb személyhez fűződő jogok:

A Törvényes Képviselő a Beiratkozási lapon dönthet arról, hogy az Oktatóközpont gyermekéről a tanfolyam során kép- és hangfelvételt készítsen és azt az Oktatóközpont a honlapján, vagy egyéb közösségi felületen megoszthassa. A hozzájárulás önkéntes és a Törvényes Képviselő a bp18@gyerekangol.hu e-mail címre küldött nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, vagy megváltoztathatja. Személyiségi jog megsértése esetén az érintett, illetve törvényes képviselője az illetékes bírósághoz fordulhat.

 • Irányadó jog

Az Oktatóközpont és a Diák Törvényes Képviselője között a Diák nyelvoktatására létrejött Szerződés jelen feltételekben nem rendezett kérdéseiben a Ptk ide vonatkozó rendelkezései irányadóak. Jogvita esetén a hatályos magyar jog irányadó, amelynek elbírálására az Oktatóközpont oktatási helyszíne szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

 • Teljesség

Jelen 8 oldalon részletezett Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák mindazon lényeges tényeket és körülményeket, amelyek ismerete a Kurzuson való részvételben való döntéshez szükséges. Minden egyéb előzetes tájékoztatás, amely jelen feltételekkel ellentétes, a feltételek elfogadásával hatályát veszti. Az Általános Szerződési Feltételeket a Diák Törvényes Képviselője az elektronikus Beiratkozási lap kitöltésével és elküldésével fogadja el, illetve tesz nyilatkozatot annak megismeréséről.

 • Hatályosság

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. június 23. napjától hatályosak.

A korábbi rendelkezések, amelyek jelen feltételekkel ellentétesek, hatályukat vesztik.